Humble Group: Avslutat 2023 starkt

Humble Group avslutar 2023 starkt efter en transformation. Tillväxtenfortsätter med ökad distribution, fler produkter och nya internationellasamarbeten. Med ett operativt kassaflöde på 285 MSEK ses resultatet avderas fokus på att optimera varuflödet. Den förbättradekapitalstrukturen och sänkta räntekostnader börjar ge positiva signaler för framtida fritt kassaflöde,en milstolpe sedan företaget grundades. Nettoomsättningen på 1 936 MSEK visar en stabil ökningfrån föregående år med organisk tillväxt på 18%. Lönsamheten, mätt i justerad EBITA på 162 MSEK,är i linje med förväntningarna, trots påverkan från ökade marknadsinsatser ochkonsolideringsprocesser. Investeringar fortsätter i fler skift i fabrikerna för att ökakapacitetsutnyttjandet och möjliggöra långsiktig tillväxt.

Läs mer här